Karta över område för detaljplan

Område som detaljplanen omfattar.

Detaljplan godkänd för småhus i Stöcke

En ny detaljplan för del av fastigheten Stöcke 13:7 med flera inom Umeå kommun har godkänts av kommunfullmäktige. Planen ska skapa planmässiga förutsättningar för småhusbebyggelse och möjliggör att tolv nya småhustomter styckas av.

– Det här är ett väldigt positivt beslut eftersom vi behöver se förtätning både i staden och på landsbygden i Umeå kommun. När det gäller Stöcke så innebär beslutet att befintlig bebyggelse kan utökas, vilket i sin tur kan bidra till ökad aktivitet i byn, stärka elevunderlaget till skolan med mera, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Enligt beslutet är syftet med detaljplanen att skapa planmässiga förutsättningar för småhusbebyggelse och därtill nödvändig infrastruktur inom området. Det skapar möjlighet att stycka av tolv nya småhustomter. Planområdet är planerat att anslutas till kommunalt vatten- och spillvattenledningar.

Det är enskilt huvudmannaskap inom detaljplanen, vilket innebär att gator och anläggningar ska skötas av dem som bor där och inte av kommunen. Detaljplanen är framtagen av två olika privata exploatörer. Exploateringsavtalet innebär i stora drag att exploatörerna åtar sig att bygga ut en ny lokalgata med tillhörande gatubelysning och anordningar för gatans avvattning, och bilda samfällighetsförening och gemensamhetsanläggning för anläggningarnas förvaltning.

Detaljplanen beslutas i kommunfullmäktige för att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är tänkt att utökas i samband med att detaljplanens antas.

Läs mer om detaljplanen Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades