Illustration över möjlig bebyggelse i Baggböle. Flygvy med ett antal röda och vita villor.

Illustration över möjlig bebyggelse i Baggböle. Sweco.

Godkänd detaljplan för 19 nya småhus i Baggböle

En ny detaljplan gör det möjligt med 19 nya småhus i Baggböle. Planområdet ligger på motsatt sida från infarten till Baggböle herrgård längs Sockenvägen (väg 632).

– Den här planen ger ett bra tillskott av villatomter i ett område som är utpekat som ett tillväxtstråk. Vi har riktlinjer för byggande i byarna och viktig blir att nya hus placeras och utformas med hänsyn till byns karaktär och kringliggande bebyggelse, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Den nya detaljplanen gör det möjligt att stycka av som mest 19 tomter med en storlek om 1 300–2 000 kvadratmeter. Total byggnadsarea regleras till högst 160 kvadratmeter respektive 200 kvadratmeter per ny bostadsfastighet varav friliggande komplementbyggnader begränsas till 60 kvadratmeter respektive 80 kvadratmeter. Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnaden är 6,5 meter, vilket motsvarar två våningar och för komplementbyggnader är högsta byggnadshöjd 3,5 meter.

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Därför bygger planförslaget på att tillkommande bostadsbebyggelse ska anpassas och ta hänsyn till den kringliggande bebyggelsens unika karaktär, samt till platsens natur- och kulturvärden. Det innebär bland annat att ny bebyggelse ska färgsättas och utformas på ett sätt som samspelar med bebyggelse som redan finns i området.

Detaljplanen är godkänd av byggnadsnämnden och förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Sidan publicerades