Illustration som visar planområdet

Godkänd detaljplan för Carlslund

Detaljplanen för Carslund, området mellan Tomtebo och Carlshem, har godkänts av byggnadsnämnden. Här planeras bland annat för skola samt idrotts- och fritidsanläggningar. Detaljplanen innehåller även en förlängning av Malmvägen med anslutning till Tomtebovägen.

– Umeå är en expansiv stad och i takt med att staden växer ökar behovet av skol- och idrottsanläggningar. Behovet är extra stort i de östra stadsdelarna och därför känns det bra att vi har en färdig detaljplan för det här området, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga skola, fritidsgård och bibliotek. En idrottshall, fotbollsplaner och ytor för spontan­aktivitet finns också med i detaljplanen. I den norra delen av planområdet planeras för en mindre andel bostäder samt ett gruppboende och en förskola.

Malmvägen förlängs till Tomtebovägen

Malmvägen ska förlängas mot Tomtebovägen för att skapa en god anslutning till det nya området. Det förbättrar också trafikförutsättningarna i anslutning till cirkulationen mellan Tomtebovägen och E4. Då Malmvägen går genom det nya området och förbi den planerade skolan ska vägen byggas med en stadsmässig utformning.

– Även om gatan innebär en avlastning till Tomtebovägen är vår högsta prioritet att säkra gående och cyklisters vistelse i området. Därför kommer gatan utformas som en stadsgata och närheten till skolan gör att den får en låg hastighets­gräns, säger Mattias Sehlstedt (V), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

En ny gång- och cykelväg kommer att löpa parallellt med Malmvägen. Den blir ett genare alternativ för många gående och cyklister som rör sig inom området och till de angränsande stadsdelarna.

Grönområdet påverkas

Grönområdet mellan Tomtebo och Carlshem används flitigt för friluftsliv och rekreation. Här finns bland annat skidspår, mountainbikespår och en pulkabacke. För att minimera planens påverkan på områdets rekreationsvärde föreslås att spara befintliga stigar så långt det är möjligt samt att omlokalisera stigar så att platsens rekreationsfunktioner kan vara kvar.

– Planförslaget skapar nya rekreationsvärden inom området, etablering och utvecklig av idrottshall, fotbollsplan och andra ytor för organiserade- och spontana fritidsaktiviteter och kultur. Det bidrar till att fler får nära till områdets utbud av rekreation och att den kommunala servicen ökar, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Detaljplanen förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Sidan publicerades