Umeälven från kajen, med "Umeå" skrivet i snö

Umeå är en av sex städer som är med i en förstudie som ska hitta städernas gemensamma utmaningar. "Vi måste både jobba med att bevara den goda livskvalitén som finns här och ställa om för att klara klimatkrisen och andra utmaningar" säger Rune Brandt, samhällsbyggnadsdirektör, Umeå kommun.

Kommuner i norr samarbetar för hållbar stadsutveckling

Sex kommuner i norra Sverige går samman i en satsning för att fördjupa samverkan. Under våren 2023 ska Umeå tillsammans med Luleå, Skellefteå, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund identifiera gemensamma utmaningar och förutsättningar för att främja hållbar stadsutveckling och tillväxt.

Kommunerna har under en längre tid träffats regelbundet för att stödja varandra och byta erfarenheter. Nu har de beviljats medel från det nationella regionalfondsprogrammet för att genomföra en förstudie om hållbar tillväxt i norr.

– Samverkan är avgörande för den samhällsomvandling som sker i norra Sverige nu. Att skapa hållbara stadsmiljöer som möjliggör tillväxt kommer att vara centralt för oss här i norr, säger Rune Brandt, samhällsbyggnadsdirektör, Umeå kommun.

Umeå har unik kompetens

Förutom kommunerna i de sex städerna kommer även andra aktörer, till exempel företag och ideella organisationer, att bjudas in till arbetet. Syftet med förstudien är att identifiera gemensamma utmaningar och tänkbara lösningar på problem som städerna delar med varandra. Men det handlar inte bara om att hitta likheter, utan också att ta tillvara den unika kompetens som finns i de olika kommunerna. I Sundsvall har man jobbat väldigt framgångsrikt med digitalisering och i Umeå finns en lång erfarenhet av att se till flera hållbarhetsaspekter i stadsplaneringen.

– Vi jobbar med en holistisk stadsplanering som tar hänsyn till både social och ekologisk hållbarhet. Det hoppas jag att vi kan dela med de andra städerna i det här utbytet, säger Philip Näslund, utvecklingsstrateg, Umeå kommun.

Bevara livskvalitét och samtidigt ställa om

Några av områdena man kommer att titta på är kompetensförsörjning, hållbart bostadsbyggande, klimatomställning, energiförsörjning och hållbara transporter. Förstudien ska sedan resultera i en gemensam regional strategi som pekar ut ett antal prioriterade åtgärder som kan stärka hållbar stadsutveckling och tillväxt i hela regionen. Skellefteå är en av kommunerna i projektet där samhällsomvandlingens svårigheter märks tydligt, men även i Umeå finns utmaningar.

– Umeå ska växa hållbart. När Umeå växer måste vi både jobba med att bevara den goda livskvalitén som finns här och samtidigt ställa om för att klara klimatkrisen och andra utmaningar som kompetensförsörjning, hållbara transportsystem och energiförsörjning. För att lyckas måste vi bidra till att hela regionen och norra Sverige kan gå före och skapa en hållbar tillväxt, säger Rune Brandt.

Projektet, som kallas Thriving Northern Cities, är en förstudie med budget på 1,2 miljoner kronor. I nästa fas kan städerna tillsammans söka uppemot 100 miljoner kronor för att genomföra aktiviteterna i strategin. Strategin kan också ligga till grund för andra nya ansökningar.

Fakta

  • Medverkande städer: Luleå, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Östersund.
  • Utöver de sex städerna är även forskningsinstitutet Rise med som stöd för i processen med förstudien och strategin.
  • Projektet finansieras av de medverkande projektparterna tillsammans med Tillväxtverket genom EU:s nationella regionalfondsprogram.
Sidan publicerades