Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Öst på stan är ett område som har stora kulturvärden. Nu påbörjas en översyn av området och fler områden ska ses över.

Kulturhistoriska miljöer ses över

Under hösten kommer byggnadsnämnden att börja en enkel översyn av kulturhistoriskt bevarandevärda miljöer. Det innebär att personal från bygglovkontoret kommer att titta på byggnader och gårdar för att se vilket skick de är i. Det ska ge en bild av hur Umeås vackra kulturmiljöer underhålls och vårdas.

– Med översynen är vi proaktiva och hoppas fånga upp byggnader som behöver renoveras innan de blivit i för dåligt skick. Om vi upptäcker allvarliga brister kommer vi att påtala det för fastighetsägaren och föreslå vilka åtgärder som bör genomföras, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

När underhållet brister finns risken att värdefulla byggnader till slut blir så dåliga att de måste rivas och kulturhistoriska värden går förlorade. I vissa fall kan bristande underhåll bli en fråga om byggnaden är säker att vistas i eller inte.

Arbetet med översynen kommer att påbörjas i liten skala inom ett område Öst på stan som har stora kulturvärden. Efter det kommer fler områden att ses över.

– Tanken är att vi utöver riktade insatser ska göra översyn löpande i områden där vi av andra anledningar gör platsbesök. Vet man som fastighetsägare att ens byggnad har ett kulturhistoriskt värde och brister bör man fundera över hur dessa brister kan åtgärdas, säger Nicklas Fryksten, bygglovschef.

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) har du som äger en fastighet ansvar för att hålla den i vårdat skick och underhålla den. Detta gäller både trädgård och byggnader. För en byggnad med särskilda värden ska underhållet anpassas och utföras så att dessa värden bevaras. Det kan vara kulturhistoriska, miljömässiga eller arkitektoniska värden.

Sidan publicerades