Illustration i flygbildsperspektiv över den blivande stadsdelen Tomtebo strand

Mellan Tomtebo och universitetsområdet planeras ett nytt stadsdelsområde med höga ambitioner när det gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Illustration: White arkitekter.

Lämna synpunkter på plan för Tomtebo strand

Detaljplanen för Tomtebo strand var på samråd sommaren 2020. Ungefär hälften av synpunkterna som kom in under samrådet var från privatpersoner. Synpunkter har analyserats, ytterligare utredningar har gjorts, planen är nu uppdaterad och ute på granskning. Lämna synpunkter på planen senast 13 maj.

– Det finns ett stort engagemang för platsen och vi fick in värdefull input till det fortsatta planeringsarbetet, berättar Magdalena Blomquist, planarkitekt, Umeå kommun.

Det är en av Sveriges största detaljplaner och omfattar 60 hektar och 61 kvarter. Här ska rymmas 3 000 bostäder och 70 000 kvm (bruttoarea) för verksamheter, till exempel handel och service.

Detaljplanen har utvecklats

De vanligaste synpunkterna under samrådet har rört de avsteg som har gjorts från översiktsplanen, varför man ska bygga en stadsdel i skogen, oro för trafikökning på Tomtebovägen, önskan om längre avstånd till befintliga Tomtebo, viljan att spara skog längs Olle Fiskares väg, ha lägre hus mot Nydalasjön och funderingar kring lägenhetsfördelning.

– Synpunkterna som kommit in har resulterat i en hel del ändringar i planen. Det känns bra att kunna ge den återkopplingen och planen har utvecklats på ett bra sätt. Samarbetet med byggaktörerna och de kommunala bolagen har också betytt mycket för den här planen. Vi har lärt oss mycket under resan och alla aktörer kommer vinna på det här när det väl är dags för genomförande, säger Magdalena Blomquist.

Läs om förändringarna

På Tomtebo strands webbsida www.umea.se/tomtebostrand finns lättillgänglig information om vilka ändringar som är gjorda i planen och hur kommunen bemöter de vanligaste synpunkterna. Det finns också presenterat i en film.

Lämna synpunkter senast 13 maj

Detaljplanen för Tomtebo strand är på granskning 12 april–13 maj. Alla handlingar och plankarta finns på www.umea.se/tomtebostrandsamrad. Där lämnar du även dina synpunkter.

Sidan publicerades