Nya taxor för byggnadsnämndens verksamheter

Från årsskiftet utgår byggnadsnämnden från Sveriges kommuners och regioners modell för hur taxor räknas ut för bland annat bygglov och detaljplaner. Utifrån modellen beräknas kommunens genomsnittliga handläggningskostnad för vissa ärendetyper och en fast prislista har tagits fram. Det gör det tydligare för sökande att i förväg veta vad olika åtgärder kostar.

I och med översynen inför 2021 års taxa byter byggnadsnämnden modell och utgår från den modell som Sveriges kommuner och regioner tagit fram. Det innebär fasta priser och att taxan för olika typer av ärenden ska täcka kommunens faktiska kostnader. Det ska alltså inte vara så att vissa ärenden som kanske är större i antalet kvadratmeter ska täcka kostnaderna för mindre åtgärder.

Vissa ärendetyper och åtgärder som tidigare bedömts som ”enkla” och mindre i omfattning har visat sig vara mer omfattande i handläggning än vad kommunen tidigare tagit betalt för. Grunden för den nya modellen är att den sökande ska betala för det arbete och kostnader som kommunen faktiskt har för hanteringen av ärendet; självkostnadsprincipen.

Fokus går från yta och storlek till faktisk kostnad för handläggningen. För Bygglov innebär det här att flera mindre ärenden blir dyrare för att täcka den faktiska kostnaden medan de större i många fall blir billigare än tidigare. I jämförelse med kommuner i ungefär samma storlek ser vi att den nya taxan inte sticker ut åt något håll.

Höjd taxa kan ge fler färdiga detaljplaner

När det gäller taxan för nya detaljplaner så räknas den ut genom olika parametrar som till exempel vilket planförfarande som används, komplexiteten i det som ska planeras och byggrättens storlek. Generellt för nya detaljplaner gäller att taxan kommer att öka. Den nya taxan kommer på sikt göra att vi kan korta köerna och leverera detaljplaner snabbare.

Exempel på kostnader enligt nu gällande och föreslagen taxa

  • Bygglov för nybyggnad av en- eller två bostadshus 100-300 kvadratmeter (planenligt): Nu gällande taxa 27 600 kronor, ny taxa 32 891 kronor.
  • Installation av eldstad utan tekniskt samråd: Nu gällande taxa 1 440 kronor, ny taxa 2 653 kronor.
  • Attefall komplementbostadshus med tekniskt samråd: Nu gällande taxa 8 400 kronor, ny taxa 10 610 kronor.

Hela taxan finns att ladda hem:

Sidan publicerades