Karta och flygfoto som visar vart planområdet finns

Orienteringskarta och preliminär avgränsning av planområdet.

Området mellan Tomtebo och Carlshem fortsätter att utvecklas

Planbesked har lämnats för nästa del i området mellan Tomtebo och Carlshem, ett område som innefattar Sjöfruskolan. Syftet är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse med inslag av butiker och service i markplan samt att möjliggöra utvecklingen av Sjöfruskolan.

– Planläggning utgör andra etappen av den utveckling av området som föreslagits i en tidigare strukturstudie. Viktiga frågor i området blir bland annat vägarnas karaktär och det rekreationsstråk som finns mellan Tomtebo och Carlshem, säger Mikael Berglund (S), ordförande, byggnadsnämnden.

Tomtebovägens karaktär planeras ändras från landsväg till stadsgata med bebyggelse utmed gatan. Stadsgatan ska ge en tryggare gatumiljö för oskyddade trafikanter. Planen ska även bidra till att förstärka Malmvägens karaktär som stadsgata.

Planläggning av området berör naturmark som används för rekreation och som förbinder närliggande bostadsområde med Grössjöns naturreservat. Bevarande och utveckling av platsens natur- och rekreationsvärden behöver utredas särskilt i planen.

Upprättandet av detaljplanen beräknas påbörjas andra kvartalet år 2023 och planen beräknas antas andra kvartalet år 2025.

Sidan publicerades