Flygfoto med planområdet markerat

Planområdet markerat med röd streckad linje.

Omstart för del av tidigare upphävd detaljplan vid Engelska skolan

En detaljplan vid Engelska skolan blev i höstas upphävd av Mark- och miljödomstolen. Kommunen går nu vidare med en del av området i en ny detaljplan. Det gäller ett område väster om skolan där det planeras för flerbostadshus samt en förskola.

– Vi delar upp planen i två delar så vi kommer vidare. Den del som vi nu går vidare med hade inget att göra med skälen till att tidigare plan blev upphävd. Behovet av både förskolor och bostäder är stort och här har vi möjlighet till bägge i ett väldigt bra läge, säger Mikael Berglund (S), ordförande, byggnadsnämnden.

Den nya detaljplanen ska skapa förutsättningar för flerbostadshus i tre till sex våningar samt en förskola i två våningar, innehållande sex avdelningar. Våningsantalet varieras genom trappning av bebyggelsen för att uppnå variation och minska påverkan på befintlig bebyggelse.

Det underlag som tagits fram inom ramen för tidigare planprocess, i form av utredningar och liknande, kan fortsatt användas som underlag.

Anledningen till att tidigare detaljplan blev upphävd var att friytan för eleverna vid skolan var för liten.

Upprättandet av detaljplanen beräknas påbörjas tredje kvartalet år 2021 och planen beräknas antas andra kvartalet år 2023.

Mattias Sehlstedt är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Sidan publicerades