Sävar, flygfoto

Översiktsplan för Sävar antagen

Detaljerade riktlinjer för ny bebyggelse och dragning av vägar och järnvägs­spår, gröna korridorer och rekreationsområden. Det är en del av det som presenteras i den fördjupade översiktsplanen för Sävar som kommun­fullmäktige har antagit.

– Alla delar av kommunen måste blomstra för att Umeå ska utvecklas. Därför känns det väldigt positivt att kommun­fullmäktige har beslutat om en fördjupad översiktsplan för Sävar. Nu planerar vi för 4 000–6 000 nya bostäder och i och med att Norrbottniabanan färdigställs får vi mycket goda förutsättningar för utvecklingen av samhället, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Målet med översiktsplanen är att erbjuda ett rekreationsnära boende i ett samhälle med god service, fungerande kommunikationer som ger fler möjlighet att bosätta sig i Sävar. Samtidigt som samhället växer är det viktigt att bevara dess identitet med fokus på natur, rekreation och kulturhistoria.

Ett nytt resecentrum i Sävar föreslås få en central plats med en E4-nära dragning av Norrbotniabanan. En sådan lokalisering innebär det största resandeunderlaget både i dag och i framtiden, då det innebär att majoriteten av boende och verksamma i Sävar kan nå stationen inom 1–2 kilometer. Resecentrum ska vara en trygg och trivsam plats där boende och besökande gärna vistas. Olika typer av service samlokaliseras med fördel med resecentrum.

Enligt översiktsplanen är det är eftersträvansvärt att tillkommande bebyggelse har högre täthet än i dagens Sävar. Den största delen av den framtida bebyggelsen planeras söder om järnvägen och E4, där det även är lämpligt att placera en ny grundskola.

Ett större område för verksamhetsmark avsätts i ett trafiknära läge väster om Sävar i närheten av den västra trafik­platsen längs väg E4. Ett verksamhetsområde i norr med bland annat Sävar såg får möjlighet att växa norrut, och skogsforskningsinstitutet Skogforsks verksamhet bekräftas i samhällets södra delar.

Sävarån med omgivning är i sammanhanget central och föreslås utvecklas som grön korridor och område för rekreation och friluftsliv med hänsyn till befintliga värden. Även Sävaråns biflöden Öxbäcken och Pålböleån föreslås utvecklas som gröna kopplingar. Odlingslandskapet Pålböleområdet liksom det norra idrottsområdet föreslås utvecklas som viktiga delar av Sävars framtida grönstruktur, där idrottsområdet även har funktion som mötesplats.

Sidan publicerades