Flygfoto med planområdet markerat med en röd linje

Planområdet är markerat med röd linje.

Planarbete börjar i anslutning till tingsrätten

En ny detaljplan ska tas fram för ett område i anslutning till tingsrätten och Folkuniversitetet. Fastigheten är cirka 9 500 kvadratmeter och ansökan omfattar en yta av cirka 4 000 kvadratmeter som till största delen är obebyggd. Den nya detaljplanen ska skapa förutsättningar för att utveckla fastigheten med bostäder, vård, kontor och verksamheter.

– Det är en intressant plan med stora möjligheter. Men det är också en komplicerad plan. Det är många faktorer att ta hänsyn till, till exempel buller och luftmiljö då området ligger nära båda järnvägen och den vältrafikerade Blå vägen, säger Mikael Berglund (S), ordförande, byggnadsnämnden.

Närheten av transportled för farligt gods (järnvägen) är något som eventuellt måste hanteras i detaljplanen. Buller­utredningar behöver göras på grund av närheten till Blå vägen samt järnväg. Parkeringsfrågan samt in- och utfarter kan behöva lösas tillsammans med angränsade fastigheter.

– Blå vägen är en viktig faktor i den här planen. Samtidigt kan den här planen bli en del av den förändring som planeras längs Blå vägen när ringleden är klar. Blå vägen ska på sikt utformas till en stadsgata med mer grönska och utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Planområdet kan därför komma att utökas för att underlätta omvandlingen till stadsgata, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande, byggnadsnämnden.

Ett område med kulturhistoriska värden

En annan viktig del i planarbetet är områdets kulturhistoriska värden. Fastigheten ingår bland annat i riksintresse för kulturmiljö och delar av fastigheten ingår i särskilda värdekärnor för riksintresset där värdefulla stadsplanedrag ingår. För tillkommande byggnader inom kvarteret är faktorer som placering, volym, höjd, mellanrum mellan byggnader, material och kulör av särskild betydelse.

Arbetet med detaljplanen beräknas påbörjas andra kvartalet 2024 och planen beräknas antas fjärde kvartalet år 2025.

Sidan publicerades