Kollage med karta och flygfoto där planområdena för Backen 8:1 och Backen 8:15 är markerade.

Planområde för Backen 8:1 till vänster och Backen 8:15 till höger.

Planbesked för två nya detaljplaner på Backen

Planbesked har lämnats för två nya detaljplaner på Backen. Det gäller Backen 8:1 norr om gamla sjukhuset samt Backen 8:15 vid korsningen Umedalsallén och Backenvägen. Här planeras för bostäder men även service och verksamheter kommer att prövas i planarbetet.

– Positivt med fler bostäder i lägen nära bussens stomlinje. Det blir också intressant att pröva kommersiell närservice i planarbetet då det inte finns så mycket sådant i det här området i dag, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

De båda planområdena ligger inom eller strax utanför gränsen till femkilometersstaden. Områdena har nära till bussens stomlinje och inom dessa områden ska tillgänglig mark nyttjas effektivt och tät bebyggelse prioriteras. Att bygga nära bussens stomlinjer är en av strategierna för att nå målet om 200 000 invånare år 2050 på ett hållbart sätt.

I arbetet med de bägge planerna kommer flera utredningar att behöva göras. Bland annat gällande dagvatten och översvämningsrisker, arkeologisk utredning, förorenad mark, ledningar i marken med mera. En viktig del i planarbetet är att Backen 8:1 ligger i anslutning till den gamla sjukhusmiljön som har ett kulturhistoriskt bevarandevärde. Byggnationer inom fastigheten måste ske med stor hänsyn till den kulturhistoriska miljön. Byggnadernas skala, volym och arkitektoniska uttryck ska utredas i planarbetet.

Att planbesked har lämnats innebär att fastighetsägarna får besked om när planläggning kommer att påbörjas och när det ska vara klart. Planarbetet för dessa planer påbörjas 2023 och ska vara klar 2024.

Sidan publicerades