Flygfoto med planområdet markerat med röd linje

Planområdet för Hugin 3

Planbesked för vårdboende vid Minervaskolan

Ägaren till den fastighet där Minervaskolan ligger vill utveckla fastigheten med ett vårdboende i tre till fyra plan. Den yta som föreslås bebyggas är skolans fotbollsplan. Det finns även önskemål om att utöka byggrätten för den mindre byggnad som i dag används av förskoleklass. Byggnadsnämnden gav planbesked men skickade också en tydlig signal att friyta och kulturmiljö behöver analyseras tidigt i planläggningen.

– Det här är en komplicerad plan där vissa delar bör utredas tidigt för att se genomförbarheten. Det är viktigt att skol­barnen har tillgång till bra friytor. Fotbollsplanen används i dag av både skola och föreningar så i planarbetet behöver det utredas hur denna funktion kan ersättas. Sen är kulturmiljön en stor fråga då Minervaskolan är ett utpekat byggnadsminne, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämnds ordförande.

För grannfastigheten finns sedan tidigare ett planbesked. Planerna delar många utmaningar och frågor som till exempel parkering samt in- och utfarter kan behöva lösas tillsammans.

Fastigheten ligger i närhet av transportled för farligt gods (järnvägen), vilket måste hanteras i detaljplanearbetet. Bullerutredningar behöver göras på grund av närheten till Blå vägen samt järnväg.

– Precis som med planen vid tingsrätten är Blå vägen en viktig faktor i den här planen när det gäller buller och luftmiljö. Samtidigt blir dessa planer en del av den förändring som planeras längs Blå vägen när ringleden är klar. Blå vägen ska på sikt utformas till en stadsgata med mer grönska och utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik, säger Ulrik Berg (M), byggnadsnämndens vice ordförande.

Fastigheten Hugin 3 ingår i riksintresset för kulturmiljö och den nuvarande Minervaskolan och den omgivande parken ses som en av Umeås och även en av länets ståtligaste och mest monumentala byggnadsmiljöer. Minervaskolan är sedan 1993 betecknat som enskilt byggnadsminne med särskilda skyddsbestämmelser. För tillkommande byggnader inom kvarteret Hugin är faktorer som placering, volym, höjd, mellanrum mellan byggnader, material och kulör av särskild betydelse.

Planarbetet beräknas börja fjärde kvartalet 2024 och planen beräknas antas andra kvartalet 2026.

Mattias Sehlstedt är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Sidan publicerades