Karta över centrala Hörnefors där planområdet är markerat och möjlig placering av nya byggnader illustrerat.

Illustrationen visar hur området mellan Hörneån och Industrivägen kan bebyggas.

Samråd för centralt belägen detaljplan i Hörnefors

Mellan Hörneån och Industrivägen i Hörnefors planeras för cirka 40 nya bostäder. Förutom bostäder blir det även ytor för centrumverksamhet som till exempel handel eller kontor. Detaljplanen för Hörneå 8:3 m.fl. är på samråd till 1 mars.

– Positivt med en så stor plan för lägenheter i Hörnefors. Läget är centralt med närhet till både handel och kollektivtrafik, säger Susanne Ohlsson, planarkitekt.

Det planeras för cirka 40 bostäder i hus som är två till tre våningar höga. I husen som ligger närmast cirkulationsplatsen kommer det även vara möjlighet med olika typer av centrumverksamheter.

För att de nya byggnaderna ska anpassas till omgivningen finns planbestämmelser om bland annat träfasader, lertegeltak och sadeltak. På innergården i norra delen av planområdet samt i södra delen av planområdet planeras det för de boendes friyta. På ytan framför prästgården är det möjligt att uppföra en allé. I östra delen av planområdet planeras det för en stig som kopplar samman gångvägarna i Hörnefors.

Prästgården, som ligger inom planområdet, uppfördes 1908 och ska bevaras. En viktig förutsättning för detaljplanen är att den nya bebyggelsen ska samspela med kulturmiljön som finns på platsen idag. I södra delen av planområdet kompletteras prästgårdens bebyggelse med två byggnader som förstärker prästgårdens gårdstun.

Lämna synpunkter senast 1 mars

www.umea.se/hornea83 kan du ta del av planhandlingar och lämna dina synpunkter. Detaljplanen är på samråd till 1 mars.

Sidan publicerades