Karta som visar planområdet markerat i grönt

Samråd pågår för en detaljplan i Sävar. Planområdet är markerat i grönt.

Samråd för vägar kring nytt resecentrum i Sävar

Som en del i planeringen för Norrbotniabanan tas en ny detaljplan fram för vägar i anslutning till det kommande resecentrumet i Sävar. Förslaget innebär förändringar för Kungsvägen och Generalsvägen. Förslaget innebär också att tunneln mellan Granvägen och Drottninggatan kan ersättas med en bro.

– Det här är en viktig pusselbit i arbetet med Norrbotniabanan och det nya resecentrumet. En ombyggnation av Kungsvägen ger mer plats åt ett resecentrum och underlättar för människor att med hållbara färdsätt ta sig dit. Man ska på ett säkert sätt kunna gå och cykla till resecentrum, säger Anna Hedkvist Herzog, planarkitekt.

Planförslaget innebär att Kungsvägen i Sävar byggs om och får en ny funktion som huvudgata som ansluter direkt till Bullmarksvägen. Kungsvägen byggs om från korsningen med Generalsvägen fram till vårdcentralen och breddas med gång och cykelbanor. Vägen förskjuts en aning norrut jämfört med dagens läge, vilket ger plats för järnvägens dragning genom Sävar och ett resecentrum. Resecentrum Sävar ska försörjas med busstrafik via nya hållplatser på Kungsvägen. I samband med ombyggnationen kommer även Generalsvägen att få en ny anslutning till Kungsvägen.

Tunneln mellan Granvägen och Drottningvägen ersätts med en bro

När järnvägen byggs kommer en befintlig gång- och cykeltunnel mellan Granvägen och Drottningvägen att påverkas. Det gör att det blir lämpligt att ersätta tunneln med en gång- och cykelbro. Gång- och cykelbron skapar en koppling som kan kännas mer trygg än dagens tunnel.

Lämna synpunkter senast fredag 18 februari

Samrådstiden för planförslaget pågår fram till fredag 18 februari. Plankarta, planbeskrivning, illustration och dagvattenutredning finns att läsa på detaljplanens projektsida.

Sidan publicerades