Karta över Holmsund och Obbola där platser som markerats som trivsamma är markerade med röda pluppar.

Platser som markerats som trivsamma av Holmsunds- och Obbolabor. Kartorna som visar platser man trivs eller inte trivs på hittar du på www.umea.se/holmsund.

Så vill Holmsunds- och Obbolabor utveckla orterna

Utveckla Himmelska Fridens torg, bygg en cykelbana till Umeå och utveckla fler bad- och grillplatser. Det är några av de synpunkter som inkommit i en medborgardialog om Holmsund och Obbola.

– Det har varit ett stort engagemang i Holmsund och Obbola, totalt har cirka 290 personer lämnat sina synpunkter till oss. Resultatet från medborgardialogen kommer att redovisas för ansvariga politiker och är ett underlag för framtagandet av en fördjupad översiktsplan. Stort tack till alla som bidragit med synpunkter, säger Thomas Lundgren, samhällsplanerare.

De vanligaste åsikterna

Här sammanfattas några av de vanligaste åsikterna utifrån svaren i en enkät, samt utifrån diskussionerna vid utställningen när kommunens personal var på plats. Ordningen på åsikterna speglar ungefärligt förekomsten i svaren.

Obbola

 • Trafiken på södra Obbolavägen skapar en otrygg väg för skolbarn och för övriga fotgängare och cyklister som färdas längs vägen eller behöver korsa den. Behov av åtgärder för att öka säkerheten.
 • Det behövs en gång- och cykelväg längs E12 till Umeå. Även behov inne i samhället och önskemål om en strandpromenad. Bättre kollektivtrafik. Räcke på bron för att separera fotgängare och cyklister från den tunga trafiken.
 • Närheten till havet och skogen är en viktig kvalitet som inte får förvanskas. Utveckla SCA Arena, bad, grillplatser med mera.
 • Bygg hellre bostäder i den norra delen av samhället än söderut. Oro för att utbyggnaden i söder kan ge ökad trafik på Obbolavägen. Området kring gamla byn och jordbrukslandskapet kring Anderssons väg utgör en känslig kulturmiljö.
 • Det finns ett behov av bostäder, bland annat för att den som säljer sitt hus ska kunna bo kvar på orten, men bygg inte för mycket, bevara Obbolas karaktär.
 • Önskemål om mer service och utveckling av centrum.

Holmsund

 • Centrum och Himmelska Fridens Torg upplevs som tråkigt och i behov av utveckling. Det finns en oro för torgets framtid när Coop flyttar till nytt läge vid Sjöstaden.
 • Kroklandet, Lövölandet, Omberget utgör värdefulla naturområden som bör bevaras och utvecklas. Är den viktigaste kvaliteten med Holmsund för många.
 • Det bör gå att tillvarata vattnet kring Holmsund på ett bättre sätt, till exempel genom utbyggnad av strand­promenad. Badplatsen vid Ljumviken bör utvecklas.
 • Önskemål om fler butiker, samlingslokaler, scen, idrotts/aktivitetsanläggningar, mötesplatser.
 • Behov av cykelväg längs Holmsundsvägen till Umeå, och fler cykelbanor i samhället.
 • Västerbacken; värdefullt områden att bevara.
 • Behov av bostäder för att möjliggöra att den som säljer sitt hus kan bo kvar. Positiv till Sjöstaden/Märkpojken.
 • Önskemål om persontrafik på tåg.
 • Säkerhet vid järnvägen, åtgärder behövs.

Mer information

Läs mer om dialogen och arbetet med den fördjupade översiktsplanen på www.umea.se/holmsund.

Sidan publicerades