Illustration som visar hur det kan se ut när de planskilda korsningarna på Teg försvinner. Nya byggnader och mer utrymme för människor att gå och cykla.

Med gamla E4 ombyggd till en esplanad blir det lätt att röra sig mellan östra och västra Teg, bland annat som här vid Segelgatan.

Stadsgator, nya bostäder och grönområden på Teg

Kommunstyrelsens planeringsutskott har godkänt inriktningen för det fortsatta arbetet med området mellan Tegs centrum och Söderslätt. Strukturplanen ligger nu till grund för kommande detaljplaner, utbyggnad av gator och annan infrastruktur.

– Planerna för Teg sätter tonen för de insatser vi vill göra i Umeå de kommande åren, berättar Thomas Lundgren, samhällsplanerare, Umeå kommun.

Umeå växer snabbt och för att möta behoven från en allt större befolkning behöver vi nya ytor för bostäder, grönområden och service. Vi måste också prioritera hållbara färdsätt för att skapa förutsättningar för renare luft, minskad bullernivå och mindre trängsel.

Därför planerar Umeå kommun att successivt bygga om gamla E4 och E12 när kommunen tar över europavägarna från Trafikverket. Det sker när ringleden runt Umeå är klar, det vill säga när Västra länken är färdigbyggd – tidigast i slutet av 2022.

Först ut blir Teg, där kommunstyrelsens planeringsutskott nu har godkänt inriktningen för en strukturplan för området. Strukturplanen är ett vägledande dokument som visar kommunens övergripande visioner och ambitioner för området. Den beskriver hur Teg kan utvecklas, med fokus på sammanhang av gator, grönska, stadsrum, bebyggelse och kopplingar till omgivningen.

– Den visar de stora möjligheter som finns i att knyta ihop och utveckla Teg med bostäder, parker och ett nytt stadsdelscentrum. Från kommunens sida vill vi samverka med fastighetsägare, handlare och Tegsbor för att möjliggöra och uppmuntra denna utveckling, säger Thomas Lundgren.

Med sina broar och påfarter tar gamla E4 i dagsläget upp mycket plats. I strukturplanens inriktning byggs gamla E4 om till en stadsgata, som får namnet Tegsesplanaden. Broar och påfarter ersätts med vanliga korsningar, vilket bland annat ger möjlighet att utveckla Tegs centrum. Nya kvarter ger plats för bostäder åt cirka 4 000 nya Tegsbor. Den barriär som gamla E4 är mellan Öst- och Västteg försvinner.

– Totalt sett ska det bli ett lyft för Tegs miljö och stadsbild, med möjligheter till nya parker, nytt torg och ett ökat kunderunderlag för både handel och service, allt detta dessutom på gång- och cykelavstånd till centrum.

Den fortsatta utvecklingen är beroende av fastighetsägarnas vilja att utveckla sina fastigheter och därför pågår nu en dialog med dem om detta. Parallellt stundar fördjupade utredningar om Tegs centrums framtida innehåll och utformning och detaljplaner prövas utifrån strukturplanen. En arbetsgrupp med representanter från Umeå kommuns verksamheter Gator och parker, Mark och exploatering, Detaljplanering samt Övergripande planering samverkar i projektet.

Karta som visar strukturplanen för Teg på en karta. På kartan finns illustrationer som visar att det blir mindre buller, bättre luft, plats för fler boende, fler parker och mer service. Illustrationen visar även att kollektivtrafik, gående och cyklister kommer att prioriteras.

Inriktning för strukturplanen för Teg.

Sidan publicerades