Flygfoto över Täfteå

Tyck till om översiktsplan för Täfteå

Hur ska Täfteå planeras i framtiden? Ett reviderat förslag till fördjupad översiktsplan är nu på granskning. Du kan lämna synpunkter på planförslaget fram till och med 14 maj.

Arbete med en ny översiktsplan för Täfteå började i augusti 2020 enligt direktiv från kommunstyrelsens planeringsutskott. Planen ska ersätta den tidigare översiktsplanen från 1980-talet och visa hur Täfteå kan utvecklas och växa hållbart.

− Nu tar vi ytterligare ett steg i planeringsarbetet för framtidens Täfteå, vi hoppas att det ska skapa goda livsmiljöer för livets olika skeden och bidra till att Täfteå växer, säger Janet Ågren (S), kommunalråd och ordförande i planeringsutskottet.

Planförslaget omfattar bland annat områden lämpliga för framtida bebyggelse, natur- och rekreationsområden som kan utvecklas och göras tillgängliga, jordbruksmark som en viktig resurs och områden för service och utveckling av näringslivet. Det erbjuder varierade bostadsformer, också lägenheter och bostäder för äldre som boende i Täfteå har frågat efter. Förutsättningar skapas också för att bygga ut gång- och cykelvägnätet, i byn mellan skola och idrottsplats och längs väg 642 mot Umeå.

− De största förändringarna i det nya planförslaget är ett bebyggelseområde intill ICA och ett nytt verksamhetsområde öster om byn. Förslaget har reviderats med synpunkter från det tidigare samrådet som grund och utifrån nya inriktningsbeslut av planeringsutskottet, säger Hanna Jonsson, samhällsplanerare, Umeå kommun.

Granskning av planförslaget pågår fram till och med 14 maj. Medarbetare från kommunen kommer under granskningstiden att träffa boende på plats i Täfteå för att svara på frågor och ge respons på tidigare samråd. Efter det sammanställer kommunen synpunkter och planen justeras innan den antas av kommunfullmäktige.

Sidan publicerades