Vad händer runt Nydalasjön?

Nydalasjöns friluftsområde är ett av Umeås mest välbesökta. Nu utvecklas området för att öka möjligheten att komma nära sjön och skapa flera platser att njuta av.

Nydala är ett viktigt rekreationsområde för Umeås växande befolkning. 2012 tog kommunfullmäktige beslut om en fördjupad översiktsplan för Nydalaområdet. Den planen ligger till grund för de åtgärder som görs i området. Vid Nydalasjön kommer två nya stadsdelsområden, Tomtebo gård och Tomtebo strand, att byggas. Det gör att ännu fler Umeåbor kommer att vistas i området framöver.

Kommunen har sedan en tid tillbaka jobbat över förvaltningsgränserna med insatser vid Nydalasjön. Politiker och tjänstemän i byggnadsnämnden, tekniska nämnden, fritidsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har gemensamt träffats regelbundet för att få bred förankring och samstämmighet i vad som ska genomföras i området.

Under 2021 händer en hel del. Här följer en sammanfattning av vad som planeras:

Nya målpunkter

En ny utsiktsplats ska byggas på Kärleksberget, liksom ytterligare en vid Noret. En meditationsplats vid Kinabron planeras stå klar. Vi bygger ett nytt lusthus vid Kärleksviken, ny utrustning är på väg till Äventyrslekparken och vi ska se över skicket på bryggor och grillplatser.

Nya stigar och vägar

I samband med att vi bygger två nya utsiktsplatser tillkommer nya stigar. Mellan Kärleksviken och KFUM skapas en vandringsstig längs sjön. Vid området där Tomtebo strand byggs ska stigarna och kopplingarna ner till sjön förbättras. I sydost, vid Tomtebo gård, är snart en ny bilväg till KFUM redo att användas. Den gamla vägen utmed sjön blir därmed helt bilfri. Entrén och parkeringen i sydost görs också i ordning.

Under 2021 planerar kommunen att inkludera Umeåborna i utvecklingen av parkområdena på olika sätt i den fysiska miljön.

Stugor tas bort och stugor rustas

I den fördjupade översiktsplanen framgår att Nydalasjöns stränder ska bli lättare att nå, bland annat genom att ta bort stugorna runt sjön, förutom i nordöstra delen.

Av de 44 kommunägda stugorna runt sjön ska enligt plan 14 till 17 stugor bevaras. Alla dessa stugor ska rustas upp eller byggas om på sikt. Just nu inventerar vi stugorna för att se vad som behöver göras. Planen är att ställa i ordning en till två stugor per år. Vi börjar i år med stuga 96, Sjödala, i nordöstra hörnet av sjön.

2021 är planen att ta bort 10 till 12 stugor. Nästa steg är att ansöka om rivningslov. När en byggnad har tagits bort kommer vi inventera tomterna och göra platsen mer tillgänglig i form av stigkopplingar och utsikter och skapa platser för vila, aktivitet och gemenskap.

Det finns 13 privata eller utarrenderade stugor runt sjön som inte ingår i denna planering.

Föreningar engageras

De kommunala stugorna som rustas upp ska inte stå tomma. Vi kommer så småningom att gå ut med en förfrågan till föreningar i Umeå för att sondera intresset. Alla stugor blir inte tillgängliga på en gång utan de kommer att renoveras under ett antal år framåt.

Tydligare information

Skyltningen i området kommer att förbättras. Det gäller orienteringstavlor, men också enklare vägvisning till gömda pärlor i Nydalaområdet. Planen är också att alla stugor ska få en skylt där besökare kan ta del av stugans historia och också kunna bidra med historier och kunskap om stugorna.

Tomtebo strand

Tomtebo strand blir ett nytt stadsdelsområde med cirka 3 000 bostäder. Detaljplaneområdet sträcker sig fram till Olle Fiskares väg, men området nedanför, mot sjön, kommer också ses över för att öka möjligheterna för allmänheten att använda området. Olle Fiskares väg fortsätter att vara en del av promenadstråket runt sjön. Dialogplats Tomtebo strand, som ligger vid lilla parkeringen utmed Olle Fiskares väg, kommer att få nya dialogfrågor och en överraskning planeras för sommaren.

Nydalasjön

För att Nydala ska fortsätta vara en attraktiv badsjö är vattenkvaliteten viktig. Kommunen mäter kontinuerligt halt av näringsämnen (fosfor och kväve), planktonsammansättning och från och med i år även förekomst av tungmetaller. I dag är statusen på Nydalasjön god, men sjön är fortfarande känslig för påverkan.

Mer information

Mer information om åtgärderna, stugorna och karta över det som planeras, frågeformulär med mera finns på webbplatsen: www.umea.se/nydalautveckling.

Sidan publicerades