Fler nyheter

Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för del av Grubbe 9:21 m.fl.
inom Klockarbäcken

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten del av Grubbe 9:21 m.fl. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast tisdag 8 december 2020.

Planområdet ligger vid Klockarbäcken-området, cirka 6 km från Umeå centrum och består av fastigheterna Bronsdolken 1, Bronsdolken 2 samt del av fastigheterna Grubbe 9:21, Baggböle 2:33, Umeå Kyrkobord 1:27 och Backen 6:1. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att förbättra förutsättningarna för handel inom Klockarbäckens handelsområde genom att skapa planmässiga förutsättningar för en ny anslutning från Prästsjörondellen och att utöka befintligt handelsområde i det trafikorienterade läge som skapas i samband med ringledens färdigställande, den s.k. Västra länken. Detaljplanen ska möjliggöra för nya gång- och cykelanslutningar för att öka tillgängligheten till området. Ett annat syfte med detaljplanen är att utöka Klockarbäckens handelsområde till att möjliggöra för restaurang, hotell, kontor, verksamheter, smådjursveterinär och drivmedelsförsäljning.

Syftet med detaljplanen är även att inom planområdet säkerställa ett grönt ekologiskt stråk i anslutning till Klockarbäcken och Prästsjöns utlopp, en hållbar dagvattenhantering samt ett säkerhetsavstånd till väg E12 (Vännäsvägen).

Detaljplanen syftar även till att upphäva delar av detaljplanerna 2480K-P07/318, 2480K-P05/112 och 2480K-P03/180.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2020-11-24 till 2020-12-08.

Planhandlingarna omfattar

 • plankarta
 • planbeskrivning
 • samrådsredogörelse
 • Klockarbäcken i Umeå PM (bilaga)
 • Digitaliserade borrpunkter (bilaga)
 • Dagvattenutredning (bilaga)
 • Trafikutredning Klockarbäcken (bilaga)
 • Kompletterande trafikutredning Klockarbäcken (bilaga)
 • Riskbedömning drivmedelsstation Grubbe 9:21 (bilaga)
 • Livsmedelsetablering - Konsekvensanalys (bilaga)
 • Livsmedelsetablering - Tilläggsanalys (bilaga).

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

Ange diarienummer: BN-2016/01065och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast 8 december 2020.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.


Sidan publicerades