Planområde markerat med röd streckad linje

Planområde markerat med röd streckad linje

Strömpilen 2 och Sofiehem 2:1

Bostäder och verksamhet

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa förutsättningar för detaljplan som medger bostadsbebyggelse med varierande byggnadshöjder samt möjlighet till verksamheter i bottenplan.

Diarienummer BN-2015/00343

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2015-06-17. Protokollet lämnas ut på begäran.

Behovsbedömning anslagen till och med 2016-02-09.

Handlingar

Samråd anökan planeringsbesked – Aktuellt skede

Samråd om ansökna av planeringsbesked till och med 2019-11-11.

Planeringsbeskedet är ett bindande besked där länsstyrelsen efter samrådet gör en bedömning om detaljplanen omfattar ingripandegrunderna i 11 kap 10 § andra stycket i plan- och bygglagen, PBL.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/strompilen2