Almen 2 med flera

Bostäder

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och kontor.

Planförslaget i 3D

I kommunens 3D-karta kan du ta del av planförslaget. I kartan kan du se ungefär hur det är tänkt att de nya byggnaderna ska se ut och hur de förhåller sig till omgivningen.

3D-kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diarienummer: BN-2018/02274

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2018-12-12. Protokollet lämnas ut på begäran.

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen 2019-02-20 – 2019-03-14.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2019-04-30. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplanen var på granskning till och med 2019-11-20. Granskningsutlåtande lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden godkände planförslaget 2020-01-22. Kommunfullmäktige antog planförslaget 2020-02-24.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Överklagad plan - Aktuellt skede

Kommunfullmäktiges beslut om antagande överklagades till mark- och miljödomstolen (MMD) 2020-03-25.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades