Backen 6:1

Gruppboende

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för gruppboende.

Syftet är också att integrera den tillkommande bebyggelsen i kringliggande bebyggelse- och grönstruktur samt minimera intrånget på parkmarken. Planen syftar även till att möjliggöra ett godtagbart lokalt omhändertagande av dagvatten.

Diarienummer: BN-2019/00379

 

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden 2019-04-17. Protokollet lämnas ut på begäran.

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen på kommunens digitala anslagstavla 2019-12-20 till och med 2020-01-17.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Samråd pågår till och med 2020-11-03

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är på Granskning från 2021-06-23 till 2021-07-07

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades