Borrmaskinen 10 med flera

Preliminärt syfte med planen är att inom planområdet skapa planmässiga förutsättningar för avstyckning av fastigheter genom att upphäva gällande tomtindelning inom området.

Diarienummer BN-2021/00565

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2021-04-21. Protokoll lämnas ut på begäran.

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2021-09-13 till 2021-10-04

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är ute på samråd från 2021-11-18 till 2021-12-09

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är ute på granskning från 2022-02-21 till 2022-03-14

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/borrmaskinen10