Kommunalhuset 3 med flera

Bostäder

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för flerbostadshus med tillhörande parkeringsgarage.

Syftet är också att bevara gång- och cykelvägen samt aspträdsallén som går genom fastigheten.

Diarienummer BN-2017/01928

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2018-02-14. Protokollet lämnas ut på begäran.

Behovsbedömningen är anslagen
2018-03-02 – 2018-03-26.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2019-09-13. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplanen var på granskning till och med 2020-04-30. Granskningsutlåtande lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Överklagad plan – Aktuellt skede

Byggnadsnämndens beslut om antagande är överklagat till mark- och miljödomstolen 2020-07-03.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades