Syrenen 7 med flera

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för bostäder samt möjlighet till centrumverksamheter i entréplan.

Planförslaget i 3D

I kommunens 3D-karta kan du ta del av planförslaget. I kartan kan du se ungefär hur det är tänkt att de nya byggnaderna ska se ut och hur de förhåller sig till omgivningen.

Gå till 3D-kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diarienummer: BN-2018/00016

GS vy Backenvägen

Beslut om att inleda planläggning togs av byggnadsnämnden 2018-03-14. Protokollet lämnas ut på begäran.

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen 2019-08-15 – 2019-09-06.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2020-03-30. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplanen är ute på granskning från 2021-05-19 till 2021-06-09

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 9 juni 2021.

Överklagad plan – Aktuellt skede

Byggnadsnämndens beslut om antagande är överklagat till mark- och miljödomstolen.

Detaljplanen är överklagad 2021-11-08 och överlämnad till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/syrenen