Planområde markerat med röd streckad linje

Planområde markerat med röd streckad linje

Släggan 6

Bostäder, kontor med mera

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökad byggrätt för bostäder, kontor, parkering, hotell och verksamheter.

Diarienummer BN-2020/00929

Planbesked – Aktuellt skede

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2018-12-12. Protokollet lämnas ut på begäran.

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades