Vale 17

Bostäder

Syftet med planen är att möjliggöra utökad byggrätt för bostäder, kontor och handel. Syftet är också att säkerställa relationen till riksintresset för kulturmiljö samt stadsbilden.

Observera att tidplanen inte är bindande och att den kan revideras under planarbetets gång. Vid funderingar och synpunkter är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Diarienummer BN-2016/01122

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2016-08-21. Protokollet lämnas ut på begäran.

Behovsbedömning är anslagen 2016-11-22 – 2016-12-14.

Handlingar

Samråd –Aktuellt skede

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2020-06-05. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades