Vale 17

Syftet med planen är att möjliggöra utökad byggrätt för bostäder, kontor och handel. Syftet är också att säkerställa relationen till riksintresset för kulturmiljö samt stadsbilden.

Observera att tidplanen inte är bindande och att den kan revideras under planarbetets gång. Vid funderingar och synpunkter är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Diarienummer BN-2016/01122

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2016-08-21.

Protokollsutdrag

Behovsbedömning är anslagen 2016-11-22 – 2016-12-14.

Handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är ute på granskning från 2021-08-19 till 2021-09-17

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades