Guldskrinet 1, del av Stadsliden 2:2

Förutsättningar för bostäder och verksamheter

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter. Syftet är också att titta på utvecklingen av området i ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i den nya översiktsplanen. Området ligger vid Gammliavallen, på den plats där simhallen i dag finns.

Diarienummer PLA 11-13

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2011-11-23. Protokollet lämnas ut på begäran.

Behovsbedömning – Aktuellt skede

Anslagen 2016-10-12 till och med 2016-11-02.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.Text

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades