Del av Kåddis 3:1 med flera

Syfte

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för industri samt förlänga Lagervägen. Syftet med planen är också att möjliggöra ett stickspår för järnväg som ska kunna ansluta till verksamheterna inom området och för att gynna ett hållbart transportsätt. Syftet är vidare att skapa goda förutsättningar för hantering av dagvatten.

Diarienummer BN-2019/00143

Byggnadsnämnden beslutade att inleda planläggning 2018-05-24. Protokoll lämnas ut på begäran.

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan var anslagen från 2018-06-25 till 2018-07-17

Handlingar

Samråd

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2020-05-11. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är på granskning från 2021-02-24 till 2021-03-26

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 26 mars 2021.

Kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades