Del av Ön 2:32 med flera

Syfte med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att förebygga erosion längs strandkanten mot befintlig bebyggelse. Syftet är vidare att skapa förutsättningar för att stabiliseringsåtgärderna utformas på ett sådant sätt att de långsiktigt medger en utveckling av en naturlig strandlövskog.

Diarienummer BN-2019/01895

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2019-11-13. Protokollet lämnas ut på begäran.

Undersökning av miljöpåverkan – Aktuellt skede

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

Granskning - Aktuellt skede

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

 

Detaljplaneförslaget är på Granskning från 2021-06-15 till 2021-07-14

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 14 juli 2021.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/on232