Bilhandlaren 1 med flera

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med centrumskapande verksamheter i bottenplan. Blandade funktioner utgör ett elementärt inslag i den pågående stadsomvandlingen som syftar till att bygga stad med hög täthet och korta avstånd till vardagliga målpunkter. Syftet är också att säkerställa att bebyggelsen ges en stadsmässig utformning och bidrar till att vitalisera området som i dag utgörs av monotona byggnader.

Detaljplan för fastigheterna Bilhandlaren 1 och Smörjaren 1 har slagits samman med ärende BN-2018/01200, detaljplan för Smörjaren 2 och 3. Handläggning fortsätter i det gemensamma ärendet BN-2017/01441, Bilhandlaren 1 med flera.

Diarienummer BN-2017/01441

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2017-10-18 för Bilhandlaren 1 och Smörjaren 1.

Beslut om att påbörja planläggning för Smörjaren 2 och 3 togs av byggnadsnämnden 2018-06-13.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen är anslagen 2018-02-27 – 2018-03-23.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detljplaneförslaget är på Samråd från 2021-08-27 till 2021-09-17

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är utställt för granskning från 2022-03-11 till 2022-04-01

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 1 april 2022.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Laga kraft - Aktuellt skede

Byggnadsnämndens beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Detaljplanen har fått laga kraft 2022-06-17.

Sidan publicerades www.umea.se/bilhandlaren