Böleå 1:77

Syfte med planen

Preliminärt syfte är att planmässigt möjliggöra en utökad byggrätt för befintlig verksamhet.

Diarienummer BN-2018/02017

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2019-02-13. Protokollet lämnas ut på begäran.

Undersökning av miljöpåverkan

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen 2020-02-13 till och med 2020-03-05.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget var på samråd från 2020-12-16 till 2021-01-13

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Granskning - Aktuellt skede

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är på granskning från 2021-05-20 till 2021-06-10

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 10 juni 2021.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades