Anumark 1:20 med flera

Järnvägsterminal och verksamheter

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för en järnvägsterminal med tillhörande verksamheter inom Dåva Företagspark. Planen syftar också till att medge järnvägskoppling till Norrbotniabanan samt möjliggöra för en industrifastighet med spåranslutning. Vidare ska planen även säkerställa en godtagbar dagvattenhantering samt tillskapa acceptabla trafikmiljöer, där riktvärden för industribuller följs.

Planförslaget hette tidigare Sundbäck 1:4 inom Dåvamyran.

Diarienummer BN-2017/00529

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2017-04-26. Protokollet lämnas ut på begäran.

Behovsbedömningen är anslagen 2017-08-14 – 2017-09-04.

Handlingar

Samråd

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med  2020-08-17. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplanen är på granskning från 2021-02-02 till 2021-03-05.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Detaljplaneförslaget godkändes av byggnadsnämnden 2021-03-17. Protokoll lämnas ut på begäran.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2021-04-26. Protokoll lämnas ut på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Övriga handlingar

Laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om antagande fick laga kraft 2021-05-26.

Sidan publicerades