Ersmark 22:2 – industri, kontor och verksamhetsmark

Syfte med planen

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökad markanvändning för drivmedel, samlingslokal, kontor, brandstation och verksamhetsmark.

Information om planprogrammet för östra Ersmark.

Diarienummer BN-2018/02365

Beslut om att inleda planläggning togs av byggnadsnämnden 2019-09-18. Protokollet lämnas ut på begäran.

Undersökning av miljöpåverkan – Aktuellt skede

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökningen är anslagen på kommunens digitala anslagstavla 2020-11-17 – 2020-12-09.

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställnings­tiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommun­fullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades