Ersmark 3:16

Bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med möjlighet till restaurang i bottenplan.

Fastigheten är belägen i norra delen av Ersmark, cirka 8 km från centrala Umeå. Inom planområdet finns en bensinstation, pizzeria och återvinnings­station. Närområdet utgörs av villabebyggelse.

Diarienummer BN-2017/00027

Planbesked - Aktuellt skede

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2017-05-13. Protokollet lämnas ut på begäran.

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades