Östra Ersmark

Planprogram

Syftet med programmet för östra delen av Ersmark by är att undersöka de planmässiga förutsättningarna för utbyggnad för bostadsändamål. En viktig del av programmet är att studera hur gång-, cykel- och biltrafik inom Ersmark samt till Umeå centralort kan lösas på bästa sätt. Andra viktiga frågeställningar är hur nya områden kan planeras med hänsyn till jordbruksområden och kulturmiljön i Ersmarks gamla bykärna. Programmet ska belysa konsekvenser för omgivningen och påverkan på miljön. Syftet är också att få synpunkter, kunskaper och idéer från berörda.

Vad innebär det för dig?

Som berörd fastighetsägare, känd organisation eller närboende har du möjlighet att ta del av samrådshandlingarna och lämna synpunkter. Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om planförslaget.

Vad händer efter samrådet?

Efter samråd kommer samrådsyttranden tillsammans med eventuella politiska beslut i ärendet definiera ramarna för kommande detaljplanearbete. Eventuella förändringar inarbetas i programhandlingen innan godkännande i byggnads­nämnden. Godkänd programhandling kan användas som underlag för kommande detaljplaner.

Bakgrund

Planprogrammet har sin utgångspunkt i översiktsplanen, Fördjupning för Umeå (2011), där områden öster om Ersmarks gamla bykärna pekas ut som ett omvandlingsområde för ny bostadsbebyggelse. I dagsläget finns en stor efterfrågan på tätortsnära villatomter i och runt Umeå. Kommunen har därför beslutat att inledningsvis upprätta ett planprogram för östra delen av Ersmark. Detaljplaner för delområden inom planprogramsområdet kan därefter tas fram etappvis.

Diarienummer PLA 08-7

Flygfoto med bostadsbebyggelse, jordbruksmark och utredningsområde på längre sikt är utmärkta.

Övergripande markanvändning.

När ett förslag arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Planprogrammet var på samråd till och med 2016-01-29. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planprogram

Utredningar och andra handlingar

Byggnadsnämnden godkände planpogrammet 2016-06-15 med beslut om revidering.

Planprogram

Antagande – Aktuellt skede

Kommunfullmäktige antog planprogrammet 2016-08-29.

Protokollsutdrag

Sidan publicerades www.umea.se/ostraersmark