Sävar 61:1 med flera - omdragning av Kungsvägen och gc-bro

Preliminärt syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för goda gång- och cykelkopplingar samt utreda en omdragning av Kungsvägen.

Omdragningen av Kungsvägen och gång- och cykelkopplingar var tidigare en del av ärendet för resecentrum. I och med Trafikverkets arbete med järnvägsplanen mellan Dåva och Gryssjön behöver kommunen visa hur trafiksystemet kopplat till Trafikverkets järnvägsanläggning ska lösas. Trafikverket har därför ställt krav på Umeå kommun att delar av detaljplanen för resecentrum behöver vara antagna till år 2022.

Diarienummer BN-2021/01255

Byggnadsnämnden beslutar 2021-05-19 att dela upp detaljplanen för resecentrum (BN-2020/00724) i två detaljplaner. Protokoll lämnas ut på begäran.

Undersökning av miljöpåverkan- Aktuellt skede

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2021-08-23 till 2021-09-13

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades