Sävar 61:1 med flera – upphävande av detaljplaner

Preliminärt syfte med planen är att möjliggöra fastsällelse för järnvägsplan för Norrbottniabanan sträckan Dåva–Gryssjön.

Diarienummer BN-2020/01162

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2020-06-17. Protokoll lämnas ut på begäran.

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

Handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är ute på granskning från 2021-03-18 till och med 2021-04-09.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Laga kraft - Aktuellt skede

Byggnadsnämndens beslut om antagande fick laga kraft 2021-10-22. Planen är alltså giltig från och med det datumet.

Sidan publicerades