Del av Tavelsjö 7:8 med flera

Bostäder med mera

Syftet är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med service och att bevara den gamla prästgården. Syftet är också att säkerställa naturmiljön vid Tavelsjön genom en rimlig byggnadsskala och bevarad vegetation samt bereda allmänheten tillträde till stranden.

Diarienummer BN-2017/00651

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2017-09-20. Protokollet lämnas ut på begäran.

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2018-11-02. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplanen var på granskning till och med 2019-11-20. Granskningsutlåtande lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Kommunfullmäktige fattade beslut om antagande 2019-11-25. Protokoll lämnas ut på begäran.

Beslutet är överklagat till mark- och miljödomstolen som 2021-05-03 beslutar att avslå överklagandena.

Mark- och miljödomstolens dom är överklagad till mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen beslutar 2021-09-09 att inte lämna prövningstillstånd och därmed står mark- och miljödomstolens dom fast.

Laga kraft - aktuellt skede

Kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft, det vill säga är giltig från och med 2021-09-09.

Detaljplanering har fel mall, måste använda mallen Kontakt
Sidan publicerades