Del av Tavelsjö 7:8 med flera

Bostäder med mera

Syftet är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med service och att bevara den gamla prästgården. Syftet är också att säkerställa naturmiljön vid Tavelsjön genom en rimlig byggnadsskala och bevarad vegetation samt bereda allmänheten tillträde till stranden.

Diarienummer BN-2017/00651

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2017-09-20. Protokollet lämnas ut på begäran.

[SAKNAS INFO OM NÄR BEHOVSBEDÖMNINGEN ÄR ANSLAGEN]

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2018-11-02. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplanen var på granskning till och med 2019-11-20. Granskningsutlåtande lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Detaljplanen godkänns preliminärt av byggnadsnämnden 2019-10-16. Protokoll lämnas ut på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Kommunfullmäktige fattade beslut om antagande 2019-11-25. Protokoll lämnas ut på begäran.

Överklagad plan – Aktuellt skede

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen är överklagad 2019-12-31 och översändes 2020-01-07 till mark- och miljödomstolen för prövning.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades