Planprogram Tavelsjö 6:22, 7:8 med flera

Bostäder, restaurang med mera  

Syftet med planprogrammet och efterföljande detaljplan är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med service och att bevara den gamla prästgårdens volym. Syftet är också att säkerställa naturmiljön vid Tavelsjön genom en rimlig byggnadsskala och bevarad vegetation samt bereda allmänheten tillträde till stranden.

Diarienummer BN-2017/00651

Planprogram - Aktuellt skede

Byggnadsnämnden antog planprogrammet 2015-12-16. Protokoll samt samrådsredogörelse för planprogram lämnas ut på begäran.

Planprogram

Beslut tas av byggnadsnämnden. Protokollet lämnas ut på begäran.

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades