Holmsund 2:65 med flera

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för hamnverksamhet.

Syftet är också att säkerställa allmänhetens tillgång till färjeläge och vissa besöksmål, samt att säkerställa kopplingen mellan hamnen och Holmsund gällande trafik, framför allt att säkerställa de hållbara färdsätten.

Syftet är även att säkerställa en god dagvattenhantering samt att bevaka och säkerställa kopplingen mellan hamnen och Holmsund så att inte riksintresset för kulturmiljö blir påtagligt skadat.

Diarienummer BN-2020/02148

Planbesked

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2021-02-17. Protokoll lämnas ut på begäran.

Undersökning av miljöpåverkan – Aktuellt skede

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2021-03-24 till 2021-04-14

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades