Innertavle 21:1 med flera

Bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i form av villa- och radhusbebyggelse. Planen ska också säkerställa att tillkommande bebyggelse anpassas efter befintligt bebyggelselandskap och att naturliga värden på platsen tillvaratas.

Diarienummer BN-2017/01362

Beslut om att påbörja planläggning av Innertavle 8:6 togs av byggnadsnämnden 2017-10-18.

Beslut om att påbörja planläggning av Innertavle 9:8 togs av byggnadsnämnden  2018-02-14.

Protokollen lämnas ut på begäran.

Behovsbedömning - Aktuellt skede

Behovsbedömningen för Innertavle 8:6 samt Innertavle för 9:8 är anslagen 2018-03-14 – 2018-04-05.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades