Täfteå 10:64 och del av 5:19

Bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar att uppföra bostäder.

Diarienummer BN-2015/02276

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2016-02-17. Protokollet lämnas ut på begäran.

Behovsbedömningen är anslagen 2016-05-26 – 2016-06-16.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2017-06-15. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Byggnadsnämnden beslutar om fortsatt planläggning

Handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplanen var på granskning till och med 2019-11-20. Granskningsutlåtande lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Överklagad plan – Aktuellt skede

Kommunfullmäktiges beslut om antagande överklagades 2019-07-05 och överlämnas efter överklagandetiden till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/taftea1064