Planområde markerat med röd streckad linje

Planområde markerat med röd streckad linje

Törnrosen 5-6, 10-12 med flera

Bostäder

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar bostäder inklusive centrumverksamhet i bottenvåning.

Fastigheterna Törnrosen 5, 6, 10, 11, 12 och Holmsund 4:5 är belägna i Holmsund som ligger cirka 15 kilometer från centrala Umeå. Fastigheterna som är en del av kvarteret Törnrosen ligger centralt och närområdet utgörs av bostadshus och verksamheter.

Diarienummer BN-2016/00519

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2016-06-15. Protokollet lämnas ut på begäran.

Behovsbedömningen är anslagen 2016-10-12 – 2016-11-02.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2018-07-13. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplanen var på granskning till och med 2019-08-23. Granskningsutlåtande lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Detaljplanen överklagades 2020-02-19 och överlämnades 2020-02-20 till mark- och miljödomstolen (MMD) för fortsatt handläggning.

MMD beslutade 2020-09-21 att avvisa och avslå överklagandena.

MMDs dom överklagades 2020-10-09 till mark- och miljööverdomstolen.

Laga kraft - aktuellt skede

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd, mark- och miljödomstolens dom står därför fast. Detaljplanen fick laga kraft 2021-02-03.

Sidan publicerades