Planområde markerat med röd streckad linje

Planområde markerat med röd streckad linje

Del av Stöcksjö 7:9 och Stöcksjö S:1

Syfte med planen

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Diarienummer BN-2016/02180

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2017-01-18. Protokollet lämnas ut på begäran.

Behovsbedömningen är anslagen 2018-04-17 - 2018-05-10.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2019-04-23. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är på ganskning från 2020-12-11 till 2021-01-07.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Godkännande och antagande - aktuellt skede

Byggnadsnämnden godkände detaljplaneförslaget 2021-02-17. Därefter överlämnades ärendet till kommunfullmäktige för antagande. Byggnadsnämndens protokoll lämnas ut på begäran.

Kommunfullmäktige antog detaljplaneförslaget 2021-03-29. Protokoll lämnas ut på begäran.

Antagandehandlingar

Överklagad plan

Kommunfullmäktiges beslut om antagande är överklagat till mark- och miljödomstolen 2021-04-15.

Kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades