Planområde markerat med röd streckad linje

Planområde markerat med röd streckad linje

Hörneå 8:863 med flera - Östra Hamnskär

Syfte med planen

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bebyggelse och säkerställa särskilt värdefull bebyggelse liksom allmänhetens åtkomst till småbåtshamn på östra Hamnskär.

Diarienummer BN-2014/01920

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2014-11-19. Planen hand­läggs med normalt plan­förfarande, det vill säga både samrådsskede och gransknings­skede. Protokollet lämnas ut på begäran.

Behovsbedömningen är anslagen 2015-06-03 - 2015-06-24.

Samråd - Aktuellt skede

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen har varit på samråd. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades