Obbola 19:1 och 19:2

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Planen syftar också till att bevara grönområden för att säkerställa omhändertagande av dagvatten.

Diarienummer BN-2018/00483

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2018-06-13. Protokollet lämnas ut på begäran.

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen 2019-01-28 – 2019-02-19.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2020-08-18. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är på granskning från 2021-07-02 till 2021-08-13

Planförslaget i 3D

Via länken nedan kan du ta del av planförslaget i 3D i grova drag. Detaljplanen är flexibelt utformad och det som redovisas i 3D-modellen är ett exempel på hur bebyggelsen skulle kunna ta form. Ytan som redovisas med villabebyggelse kan exempelvis också bebyggas med radhus/kedjehus beroende på vad som efterfrågas på marknaden. I modellen kan du se hur befintlig skog eller planförslaget skuggar befintlig bebyggelse runt omkring.

Här kan du se planförslaget i 3D Länk till annan webbplats.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 13 augusti 2021.

Godkännande och antagande - Aktuellt skede

Byggnadsnämnden godkände detaljplaneförslaget 2021-10-20. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Byggnadsnämndens protokoll lämnas ut på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Övriga antagandehandlingar

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades