Stöcke 10:14

Bostäder

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för avstyckning av tomter för bostadsändamål. Syftet är också att anpassa bebyggelsen till omgivande landskap och byggnadskultur samt ta hänsyn till rekreationsvärden.

Vidare syftar planen även till att säkerställa en godtagbar dagvattenhantering och tillskapa säkra trafikmiljöer.

Diarienummer BN-2018/00286

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2018-04-18. Protokollet lämnas ut på begäran.

Behovsbedömningen är anslagen 2018-05-22 – 2018-05-13.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2020-02-07. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställnings­tiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplanen var på granskning till och med 2020-06-02. Granskningsutlåtande lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Antagande – Aktuellt skede

Detaljplanen godkänns preliminärt av byggnadsnämnden 2020-08-19 och överförs därefter till kommunfullmäktige för antagande.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades