Stöcke 7:21

Allaktivitetshus

Längs med Västersiavägen i Stöcke planeras ett allaktivitetshus. I byggnaden kommer det att finnas en idrottshall, men även ytor för mindre verksamheter. Det kan exempelvis vara gym, kontor och även handel-, kultur- och service­verksamhet.

Höjden på den nya byggnaden kommer variera mellan 11 och 4 meter då byggnaden delvis ska grävas ner under mark. Byggnaden blir som störst 3 000 kvadratmeter. Bilparkeringen planeras nära infarten för att minska trafiken inom fastigheten.

Ta del av planförslaget i 3D

I samband med samrådet testar vi en mobilanpassad version av vår 3D-karta. Här kan du se hur stor den nya byggnaden planeras att bli och hur den upplevs på platsen.

Öppna 3D-kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diarienummer BN-2017/00591

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2017-06-15. Protokollet lämnas ut på begäran.

Behovsbedömningen är anslagen 2018-03-13 – 2018-04-03.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2018-11-26. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplanen var på granskning till och med 2019-03-19. Granskningsutlåtande lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Detaljplanen överklagades 2019-10-22 och överlämnades därefter till mark- och miljödomstolen (MMD) för fortsatt handläggning.

MMD beslutade att avslå överklagandet. Beslutet överklagades till mark- och miljööverdomstolen (MÖD). MÖD beslutade 2020-10-06 att inte ge prövningstillstånd. MÖDs beslut kan inte överklagas.

Laga kraft - Aktuellt skede

Kommunfullmäktiges beslut om antagande fick laga kraft 2020-10-06.

Sidan publicerades